• Escenario 12 x 9/eszenatokia 12 x 9
  • 13 sillas/13 aulki
  • Potencia 44kw/potentzia 44kw